Пълно заглушаване

Пълно заглушаване

Чрез натискане на бутона „Пълно заглушване“, се изключват и двата канала „Вътрешно озвучаване“ и „Външно озвучаване“, а всички микрофони се заглушават. Звукът се прекъсва както в залата, така и пред залата, независимо в кои режими се е намирала системата преди това. Спира подаването на сигнал към записващото устрпйство. Спира се и подаването на сигнал от USB изхода към PC на съдебния секретар. Този режим се индицира чрез мигащ червен индикатор на пулта за дистанционно управление на бутона „Пълно заглушване“ и мигащ червен индикатор на лицевия панел на централното устройство означен като „Заглушаване“. Излизането от този режим става с повторно натискане на бутон „Пълно заглушване“ на пулта за дистанционно управление или бутон  „Заглушаване“ на централното устройство. Системата се връща в режима в който е била преди влизането в режим „пълно заглушаване“. Въстановява се и записването на заседанието и подаването на сигнал през USB изхода.